• © Mmad
 
English Wild Cashew
Dutch cashew
  
Sranan kasyu
Trio oroi (itu)
Wayana