• © Hector Bottai (CC)
 
English Tropical Pewee
Dutch Spix' Piewie
  
Sranan Tyarman / Tityari
Trio Piruwi
Wayana