• © ACT
 
English White-faced Spiny Tree Rat
Dutch Surinaamse Goudrat
  
Sranan Maka-alata
Trio Awareimë
Wayana Awareimë