• © Chantal Van den bergh
 
English Laughing Falcon
Dutch Lachvalk
  
Sranan Alen-aka
Trio Wiuikane / Winikane
Wayana Kutkutuli