• © Dario Sanches (CC)
 
English Green Ibis
Dutch Groene Ibis
  
Sranan Korokoro
Trio Kuruk√ę
Wayana Toko(toko)