• © Mmad
 
English
Dutch
  
Sranan Bergi bebe, kakabroku
Trio kujari empata
Wayana