• © Hector Bottai (CC)
 
English Great Antshrike
Dutch Grote Mierklauwier
  
Sranan Mirafowru
Trio Tonohtono Kane
Wayana Toto