• © Foek Chin-Joe
 
English Pompadour Cotinga
Dutch Pompadourcotinga
  
Sranan
Trio Pokoro
Wayana Pokolo