• © Dario Sanches (CC)
 
English Green Ibis
Dutch Groene Ibis
  
Sranan Korokoro
Trio Kurukë
Wayana Toko(toko)